ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor dienstverlening
Visumbureau-Limburg
Swierderkerkweg 55
6363 CJ Wijnandsrade
Tel. 045-5245498
GSM 06- 27213920
Hierna te noemen: Visumbureau-Limburg

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij van Visumbureau-Limburg.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Visumbureau-Limburg en een opdrachtgever waarop Visumbureau-Limburg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Visumbureau-Limburg voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Visumbureau-Limburg gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Visumbureau-Limburg is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt geacht geldig te zijn wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Visumbureau-Limburg heeft aangeboden.
2. Visumbureau-Limburg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstige eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis en kunde. Hierbij dient vermeld dat het een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting betreft.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Visumbureau-Limburg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Visumbureau-Limburg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Visumbureau-Limburg worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visumbureau-Limburg zijn verstrekt, heeft Visumbureau-Limburg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Visumbureau-Limburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat Visumbureau-Limburg is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Visumbureau-Limburg derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Visumbureau-Limburg zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Visumbureau-Limburg de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
V4. isumbureau-Limburg zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Visumbureau-Limburg geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. Van deze voorwaarden behoudt Visumbureau-Limburg zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Visumbureau-Limburg verstrekte stukken, zowel in druk als computerbestand, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Visumbureau-Limburg worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Hetzelfde geldt voor de informatie die wordt verstrekt op deze website.
3. Visumbureau-Limburg behoudt tevens het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Visumbureau-Limburg.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Visumbureau-Limburg de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Visumbureau-Limburg slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 10. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Indien Visumbureau-Limburg met de opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is Visumbureau-Limburg niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. Visumbureau-Limburg mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Visumbureau-Limburg kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van consulaire kosten.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Visumbureau-Limburg aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Visumbureau-Limburg en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Visumbureau-Limburg onmiddellijk opeisbaar zijn. Voorts zijn vooruitbetaalde consulaire kosten bij voorrang opeisbaar op de boedel, zijnde vooruitbetaalde legeskosten.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien Visumbureau-Limburg aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
2. De aansprakelijkheid van Visumbureau-Limburg, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid verlegd wordt naar de door Visumbureau-Limburg ingeschakelde derde partij, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de derde partij gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Visumbureau-Limburg beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Visumbureau-Limburg of haar ondergeschikten.
5. Visumbureau-Limburg is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Visumbureau-Limburg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Visumbureau-Limburg niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Visumbureau-Limburg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Visumbureau-Limburg haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Visumbureau-Limburg opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Visumbureau-Limburg niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Visumbureau-Limburg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
De rechter in Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Visumbureau-Limburg het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Visumbureau-Limburg en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op deze website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.